บทความ Micro:bit

📌 เอกสารการใช้งาน Micro:BIT เบื้องต้น 📌

( ผู้เรียบเรียง : นายจตุรงค์ กมลเลิศ )

บทความ Micro:bit ทั่วไป (ผู้เรียบเรียง : นายจตุรงค์ กมลเลิศ)


Datasheet และโปรแกรม

Lab 1 การใช้งานจอแสดงผล

Lab 2 การใช้งานโมดูลเสียง

Lab 3 การใช้งานเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

Lab 4 การใช้งานโมดูลเข็มทิศ

Lab 5 การใช้งานโมดูลวัดความโน้มเอียง

Lab 6 การใช้คำสั่งที่มีเงื่อนไข

Lab 7 การใช้งานโมดูลวัดระยะอัลตราโซนิกส์

Lab 8 การใช้งานรับค่าสัญญาณแบบดิจิตอล

Lab 9 การใช้งานรับค่าสัญญาณแบบอนาล็อก

บทความการใช้งาน Micro: bit Keyestudio ks308 (ผู้เรียบเรียง : นายจตุรงค์ กมลเลิศ)


Datasheet ของ Motor Shield ในการทดลอง

Lab Robot 1 การใช้งานเซอร์โวมอเตอร์

Lab Robot 2 การใช้งานมอเตอร์กระแสตรง

Lab Robot 3 จอยควบคุมหุ่นยนต์

Lab Robot 4 การวัดค่าแสงในการแทกเส้น

Lab Robot 5 การทำเมนูหุ่นยนต์

บทความการใช้งาน Micro: bit Lotus : Nano BiT Shield (ผู้เรียบเรียง : นายจตุรงค์ กมลเลิศ)


Lab Robot 0 Datasheet ของ Motor Shield ในการทดลอง

Lab Robot 1 การใช้งานเซอร์โวมอเตอร์

Lab Robot 2 การใช้งานมอเตอร์กระแสตรง

Lab Robot 3 จอยควบคุมหุ่นยนต์

Lab Robot 4 การวัดค่าแสงในการแทกเส้น

Lab Robot 5 การทำเมนูหุ่นยนต์